วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมระดมสมองเพื่อกำหนดเป้าประสงค์สำหรับการทำแผนกลยุทธ์ของภาควิชา เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มจธ. ณ ห้อง MSC Hall โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมมีการวิเคราะห์สถานภาพของภาควิชาเคมี (SWOT) และจัดทำกลยุทธ์ของภาควิชาเคมีประจำปี พ.ศ.2560-2564 ซึ่งในการนี้ ได้รับเกียรติจาก อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มจธ. คณะทำงานศูนย์นวัตกรรมระบบและคณะทำงานจากกระบวนกรของ มจธ. มาร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายและดำเนินกิจกรรม