เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ที่ห้อง Science Connect กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคณาจารย์ร่วมเสวนา“การสร้างแรงบันดาลใจสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์” ดร.ปริเวท วรรณโกวิท ผศ.ดร.วิจิตรา เดือนฉาย ดร.ธนา สุทธิบัทม์พงศ์ ดร.นุจริน จงรุจา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 32 คน และช่วงบ่ายเดินทางไปยังโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ บางขุนเทียน เพื่อศึกษาวิถีชุมชน ปลูกป่าชายเลน รวมทั้งกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษทุนระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับทุนมีความรู้ ความเข้าใจและมีแรงบันดาลใจในอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับทุนในทุกระดับอีกด้วย

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย