วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 กลุ่มงานพัฒนาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 84 คน ณ ห้อง SI 213-214 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้พบปะและทำความรู้จักกัน ได้พบกับผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ และได้รับทราบข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ การทำวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย อันจะทำให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามข้อกำหนดของหลักสูตร และนักศึกษาเห็นคุณค่าของการเป็นนักศึกษาในหลักสูตร ภูมิใจในการเป็นนักศึกษาที่สมบูรณ์แบบ และมีความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย