เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ห้องเรียนรวม 600 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาเข้าร่วม 503 คน โดยมี ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทและมีการบรรยายเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอน กฎระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่าง ๆ การพัฒนานักศึกษาในด้านความเป็นสากล และด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ในโอกาสนี้มีการมอบเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาที่เสียสละบำเพ็ญประโยชน์ต่อคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นแล้วยังมีการเสวนาจากศิษย์เก่าเกี่ยวกับ “การก้าวสู่ความสำเร็จผ่านคณะวิทย์ มจธ.” โดย คุณอกนิษฐ์ สมิตพินทุ คุณบุษรินทร์ เกษมชัยนนท์ คุณจณิสดา วรรธนศานติ์ และคุณวิมลณัฐ สุขพล ซึ่งได้ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิต สำหรับวัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศเพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วของคณะวิทยาศาสตร์ มีความเข้าใจต่อหลักสูตรของแต่ละภาควิชา ตลอดจนปลูกฝังเจตคติในการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและดีงาม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องอีกด้วย

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย