เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดทำบุญภาควิชาประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นสิริมงคล รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี สืบทอดพระพุทธศาสนา และสร้างขวัญกำลังใจในการเรียน การทำงานของคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยมีการบวงสรวงพระพรหมและพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทำบุญเลี้ยงภัตราหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ที่บริเวณชั้นลอยอาคารฟิสิกส์- คณิตศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล หัวหน้าภาควิชาเป็นประธานในพิธีและมีคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของภาควิชาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน