วันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนา “Science Research Forum” ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาจากการระดมสมองในกิจกรรม “Kickoff” เมื่อที่ 21กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์, รศ.ดร.ภูมิ คำเอม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย, ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และหัวหน้าคลัสเตอร์วิจัย หัวหน้ากลุ่มวิจัยและหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักวิจัย และกลุ่มวิจัย ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านงานวิจัยระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่กับนักวิจัยรุ่นพี่ให้สามารถทำงานวิจัยร่วมกันแบบกลุ่มคลัสเตอร์วิจัย ผลักดันให้เกิดนักวิจัยที่เข้มแข็ง มีศักยภาพ สามารถผลิตผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ และนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ยังได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบ ทิศทาง และแสวงหาโอกาสพัฒนาโครงการวิจัยแบบเชิงบูรณาการร่วมกันผลิต ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง และมีประโยชน์ High Impact Research และสามารถสร้างความเป็นเลิศการวิจัยและนวัตกรรมResearch for Innovation ต่อไป