วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวณ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองเพื่อรายงานผลการทำงาน 3 ปี (ปี 2557-2560) ศูนย์วิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวณครั้งที่ 3 และ TaCS Research Forum” ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดทำผลงานดำเนินงานของศูนย์ ฯ และวางแผนดำเนินการต่อใน 5 ปี (2561-2565) และวางแผนจัดทำ Roadmap รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร และผลิตผลงานวิจัยรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง หัวหน้าศูนย์พลังงานทดแทน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาบรรยายในหัวข้อ “งานวิจัยนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเพื่ออนาคต” และ “การประยุกต์งานวิจัยร่วมในสาขาวิศวกรรมศาสตร์” เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัยร่วมสาขาระหว่างวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป