วันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพและจับมือกับทีมอาจารย์ผู้สอนและครูปฎิบัติการ รายวิชา PHY 101 ฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ และ PHY 103 ฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ จัดสัปดาห์แห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน "Physics Learning by Doing ครั้งที่ 2" ปีการศึกษา 2560 ต้อนรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ที่ Science Learning Space ภายในงานนักศึกษาจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะปฎิบัติผ่านชุดการทดลอง/ชุดสาธิต มากกว่า 30 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ที่กำลังเรียนอยู่ในช่วงก่อนสอบกลางภาค อาทิ จุดศูนย์กลางมวล ความเร็วเชิงมุม อุณหภูมิและความร้อน การหมุน การกลิ้ง ความตึงผิวของของเหลว เป็นต้น ในการนี้อาจารย์ผู้สอนจะมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าในช่วงเวลาตามสะดวก และจัดประเมินผลการเรียนรู้เป็นการฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกความรับผิดชอบ และยังได้รับประสบการณ์ตรงจากการเห็นเครื่องมือจริง ซึ่งในห้องเรียนที่เวลาเรียนจำกัดไม่สามารถทำได้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมถึง 2000 กว่าคนตลอดช่วงสัปดาห์จัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดอีกครั้ง (ครั้งที่ 3 ช่วงครึ่งหลังภาคการศึกษาที่ 1/2560) โดยเนื้อหาจะเปลี่ยนเป็นช่วงครึ่งหลังของรายวิชา

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย