เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ การพัฒนาทักษะความรู้เรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการทำงานวิจัย เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ” (Biosafety) สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และระดับปริญญาโท ณ ห้องเรียนรวม 600 SCL 216 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ และ ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ คณะอนุกรรมการ ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มจธ. และคุณณมล วรปรีดา ผู้ช่วยเลขานุการ IRB และเลขานุการ IBC มจธ. ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมของมาตรฐานสากล เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ ถูกต้องตามระเบียบ อันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อสถาบันนักวิจัย และผลงานวิจัย โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย