เมื่อวันที่ 25- 29 สิงหาคม 2560 ดร.ตุลา จูฑะรสก และ ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ได้พานักศึกษาโครงการ FSci International Club จำนวน 11 คน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง Business Model training using Business Model Canvas ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องครั้งสุดท้ายภายใต้โครงการ Southeast Asian Mobility for 21st Century Skills (SAM21st) ณ ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยในเครือข่ายจากประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งสิ้น 44 คน

ซึ่งในครั้งนี้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหา” ที่ได้ดำเนินการสืบเนื่องจากครั้งแรกที่ประเทศมาเลเซีย โดยโครงการนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้พัฒนาทักษะผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพื่อนต่างชาติ และฝึกฝนอบรมผ่านกิจกรรมที่เน้นความรู้และเนื้อหาที่เชื่อมโยงสหสาขาวิชาที่เรียน