เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมก้าวแรก (First Step) แสดงศักยภาพนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 1 ณ ห้อง SCL216 ซึ่งในกิจกรรมจะมีการแนะนำตัวและแสดงความสามารถของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทั้งภายในชั้นปี และระหว่างชั้นปี ของภาควิชาฟิสิกส์ โดยการจัดกิจกรรมนี้เปรียบเสมือนการแสดงความสามัคคีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้คณาจารย์และรุ่นพี่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา