เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2560 ภาควิชาฟิสิกส์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564) และแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาฟิสิกส์ นำทีมโดย ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล ภาควิชาฟิสิกส์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนจำนวนกว่า 30 คน โดยการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ภาควิชาดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคณะฯ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยผลลัพธ์ของการสัมมนาในครั้งนี้ นอกจากจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้แล้ว ยังได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์รุ่นพี่และรุ่นน้องในภาควิชา อีกด้วย