วันที่ 18 กันยายน 2560 ทางคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับส่วนคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีการจัดกิจกรรม TOUR KMUTT ครั้งที่ 1/60 ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆของ 4 ภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์ โดยภายในงานมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์แนะแนวและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 จำนวน 130 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยภายในงานมีการจัดพิธีเปิดงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ ซึ่งภายในบรรกาศพิธีเปิดงานมีการบรรยายภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.โดย ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ และดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ ประธานโครงการรับนักศึกษาเชิงรุก(Active Recruitment) ได้ให้ความรู้เรื่องการเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ในระบบ active recruitment ส่วนในช่วงภาคบ่ายจะเป็นการจัดกิจกรรมในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์ของภาควิชาต่างๆ ให้นักเรียนที่ลงความสนใจในภาควิชานั้นๆเข้าร่วมกิจกรรม