เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome based education) รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยได้เชิญ ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้อง Science Connect ชั้น 1 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ  ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้ดำเนินการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome based education) ตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาแบบ AUN-QA  ดังนั้นภาควิชาคณิตศาสตร์จึงได้จัดโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome based education) รายวิชาคณิตศาสตร์พ้นฐาน เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชาของภาควิชาคณิตศาสตร์ สำหรับพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย