เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 บุคลากรสายสนับสนุน ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยกรรมการประเมินสายสนับสนุน หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์เครื่องมือฯ และคณะผู้บริหาร จำนวน 83 คน ได้เข้าร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์” ณ ห้องประชุม SI 213 -214 อาคารศูนย์เครื่องมือฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณกนกรัตน์ นาคหฤทัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และคุณสุปรียา อ่อนอิงนอน เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แลกเปลี่ยนแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมชี้แจง เพื่ออธิบายรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการประเมินตามสมรรถนะหลัก Core Competency ให้เป็นแนวทางในการวัดผลได้อย่างชัดเจนสามารถนำไปปรับใช้กับการประเมินเพื่อพัฒนาการทำงานของสายสนับสนุนในภาควิชาและหน่วยงานให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย