เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดงานแสดงกตเวทิตาแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้เกษียณอายุราชการรุ่นพี่ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม Science Connect ซึ่งปีนี้ทางคณะฯ มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน ได้แก่

รศ.ภุชงค์ แพรขาว และนางชูศรี เกษประทุม จากภาควิชาคณิตศาสตร์ 
นายกรีธา มาทัพ และนางเพ็ญพิมล เต๊กชื่น จากภาควิชาเคมี
อาจารย์ช่อทิพย์ หล่อรุ่งเรือง จากภาควิชาจุลชีววิทยา 
นางสาวธัญชนก นิธิสกุล และนายบุญเยี่ยม พรหมศรี จากสำนักงานคณบดี

โดยกิจกรรมมีการรับชมวิดีทัศน์ ประวัติและผลงานผู้เกษียณอายุ การเสวนาจากผู้เกษียณ การแสดงจากบุคลากรและนักศึกษา และการมอบของที่ระลึกจากภาควิชาฯ ให้แก่ผู้เกษียณ พร้อมกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะ ซึ่งท่านเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนคณะฯ และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่มหาวิทยาลัย