วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ และคณะทำงาน EdPEX เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" จัดโดย สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยได้ร่วมทำ workshop เรื่องการวิเคราะห์ปัญหาและเป้าหมายที่สำคัญ การวิเคราะห์แผนพัฒนาเพื่อนำมาพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ตามแนวทางที่เป็นระบบสู่การปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศต่อไป