วันที 12 ตุลาคม 2560 ดร.สุรเดช จิรัฐิติเจริญ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่า ฯ เข้าพบ ดร. วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและผู้บริหาร เพื่อมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม เป็นอันดับ 1 ของประเทศในกลุ่มสาขาวิชา Mathematics and Statistics จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี