เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 กลุ่มงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ Science Colloquium I: The Gravitational Wave ณ ห้อง Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรมฯ คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เอกพงษ์ หิรัญสิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำจากสถาบันการเรียนรู้ และ ดร.สุภัคชัย พงศ์เลิศสกุล นักวิจัยศูนย์วิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวณ (TaCS) คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย และถ่ายทอดความรู้เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปให้มีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การค้นคว้าวิจัยซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของสังคมโลกอย่างกว้างขวางซึ่งมีนักศึกษาและผู้ที่สนใจจากคณะวิทยาศาสตร์ และจากคณะต่างๆ ประมาณ 40 คน

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย