กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา คณะวิยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมย่อยครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ห้องเรียนรวม 600 มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 243 คน โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัยพัฒน์ จิระธรรมจารี กรรมการผู้จัดการ และทีมงานจาก Agilent Technologies ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์ เวิลด์เทรด อิ๊งค์ ประเทศสหรัฐอเมริกา มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และก้าวสู่โลกของการทำงาน จึงจำเป็นที่นักศึกษาจะต้องมีความพร้อมในการเตรียมตัวสมัครงาน สัมภาษณ์งาน ซึ่งบริษัทได้ให้ความรู้โดยเริ่มตั้งแต่การเขียนประวัติ การเตรียมสัมภาษณ์งาน การตอบคำถามในการสัมภาษณ์งาน นอกจากนั้นยังมีการเสวนาจากรุ่นพี่ที่จบจากคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
และจากสถาบันอื่นๆ มาร่วมให้คำแนะนำ ในหัวข้อ “เรียนวิทยาจบมาจะทำอะไร” และช่วงท้ายก่อนปิดการอบรม ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ ได้กล่าวขอบคุณพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ทีมงานจาก Agilent Technologies ที่ให้เกียรติมาในครั้งนี้

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย