เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์รับมอบเงินสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 13 th International Conference on Ecomaterials (ICEM13) จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยได้รับมอบจาก นางรัชดา ทองอยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม เป็นผู้แทนผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมอบเงินสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งการประชุมวิชาการนานาชาติ 13 th International Conference on Ecomaterials (ICEM13) คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.ได้รับคัดเลือกจาก National Institute for Materials Science (NIMS) ประเทศญี่ปุ่นให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยกำหนดการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเคเอกซ์ (KX) ซึ่งจะเป็นเวทีสำหรับให้นักวิจัยทางด้านวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในการจัดการประชุมครั้งนี้