เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับศูนย์ EESH จัดนิทรรศการโครงการ KMUTT Green Heart Road Show @FSci ภายใต้ธีม KMUTT Sustainable University for Sustainable Development Goals 2030 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ Science Learning Space โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เป็นประธานพิธีเปิดงาน ภายในงานนิทรรศการ มีกิจกรรม เล่นเกมส์ และการแจกของรางวัลตามฐานต่างๆ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในด้านนโยบายและเป้าหมายของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อพัฒนาให้มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และเป็น Change Agent ในการที่จะนำความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และเพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ในการที่จะนำความรู้ไปช่วยเหลือชุมชน และสังคมโดยผ่านกิจกรรมที่ต้องมีการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย