ระหว่างวันที่ 23 – 28 ตุลาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวน (TaCS) คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Quantum Probability for Economics Applications ณ ห้อง SCL802 อาคารปฎิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม หัวหน้าศูนย์ TaCS และได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Hung. T. Nugyen จากมหาวิทยาลัย New Mexico State University ประเทศสหรัฐอเมริกา Professor Dr. Sompong Dhompongsa และ Professor Dr. I Ming Tang ที่ปรึกษาคลัสเตอร์วิจัย Classic ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งมีอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ผู้สนใจจากคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมทั้งสิ้นกว่า 40 คน ซึ่งในการบรรยายพิเศษครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฟังเล็งเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย