เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. พร้อม ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช หัวหน้าโครงการสื่อสาระวิทยาศาสตร์ (Science Communication Project) จากมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม จำนวน 500,000 บาท โดยได้รับมอบจาก คุณพัชมณ หงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้ Science Communication Project ถูกริเริ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ ลดช่องว่างของรอยต่อระหว่าง “นักวิชาการ” กับ “สื่อมวลชน” โดยเป็นตัวกลางในการเชื่อมข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์ทั้งในทางตรงและทางอ้อมเพื่อก่อให้เกิดสังคมที่นำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาผสานกับกระบวนการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนากระบวนการสื่อข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำและเป็นประโยชน์
อันจะนำไปสู่สังคมที่คิดแบบวิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืน
 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย