เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Research Talks ครั้งที่ 2 ณ ห้อง Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรมฯ คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC) ศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย เลี้ยงสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ School of information Science and Technology (IST) และทีมวิทยากรมีประสบการณ์ด้านงานวิจัยในระดับประเทศและต่างประเทศ ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งได้มีการถ่ายทอดความรู้ทางด้าน Data Science and Technology, Bio-robotics และ Brain Science ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบข้อมูล และยังได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการทำวิจัย และการประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับการทำงานวิจัยเพื่อรองรับและขับเคลื่อนงานวิจัยตามนโยบาย Thailand 4.0 ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้มีอาจารย์ และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยจำนวนกว่า 40 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย