เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 งานวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัย Industrial University of Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนาม ณ ห้องประชุม SCL209 คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล เป็นประธาน และคณะผู้บริหารคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมหารือด้วย ในการประชุมได้เจรจาหารือเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ ซึ่งทั้งนี้ รองศาสตราจารย์.ดร. วรพจน์ สุนทรสุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ได้นำคณาจารย์และนักศึกษาจาก Industrial University of Ho Chi Minh City เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาจุลชีววิทยาอีกด้วย

 

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย