กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมย่อยครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ที่ห้อง SCL 124 โดยได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจและการทำงานในสถาบันการเงิน รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ซึ่งผู้ที่มาให้ความรู้ประกอบด้วย คุณกฤษฎิ์ คงธนดารากร ผู้จัดการสรรหาบุคลากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานและเข้าทำงาน การสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งานและคุณปิยวรรณ ประเสริฐ เจ้าหน้าที่ Employee Engagement and Well-Being ให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 219 คน นอกจากนั้นยังมีการตั้งบูธรับสมัครงานอีกด้วย

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย