ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในฐานะ CKO ทีมคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM-FSCI) และบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 18 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการบริหารการจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) พร้อมร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ , ปัจจัยประสบผลสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค ,แนวทางในการแก้ไข แลกเปลี่ยนประสบการณ์และพร้อมตอบข้อซักถาม เพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับ EdPEx โดยได้รับการต้อนรับคณะจากกลุ่ม KM BKT R&D Cluster โดยคุณโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ ประธานคณะทำงาน KM ซึ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการจัดการเทคโนโลยีและบริการวิชาการและหัวหน้าหน่วยบริการวิชาการเเละฝึกอบรม ในบรรยากาศที่สนุกสนาน อบอุ่นเเละเป็นกันเอง ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2561ณ ห้องประชุมสัตตบงกช เวลา 09.00 - 13.00 น.

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย