คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ National Institute for Materials Science (NIMS) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ Ecomaterials Forum, the Society of Non-Traditional Technology (SNNT) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 13th International Conference on Ecomaterials 2017 (ICEM 2017) ภายใต้หัวข้อ “Innovative Green Materials and Technologies for Sustainability under the Sufficiency Economy” ร่วมจัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยการสนับสนุน ของภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มจธ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้กับนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาที่มีผลงานด้านวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอ เผยแพร่ผลงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การประชุมวิชาการนี้จัดขึ้นเป็นคร้งที่ 13 เป็นครั้งแรกที่มีการจัดงานในประเทศไทย โดย มจธ. ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเคเอกซ์ ถนนกรุงธนบุรี มีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมกว่า 250 คน จาก 9 ประเทศ มีผลงานทางวิชาการนำเสนอรวมกว่า 160 เรื่อง

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย