เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 26 คน นำโดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) บางมด และ Science learning space และ KX Knowledge Xchange ถนนกรุงธนบุรี เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) และแนวทางการจัดระบบนิเวศน์ และสภาพแวดล้อมโดยมี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มจธ.และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร จัดการ การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งตอบข้อซักถาม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำข้อมูลในการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ต่อไป

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย