คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักงานคณบดี เรื่อง “การนำแผนกลยุทธิ์ไปสู่การปฎิบัติ ของสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2561” ระหว่างวันที่ 16 และ 24 – 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง Science connect คณะวิทยาศาสตร์ และโรงแรมจ้าวหลาวทอแสงบีช จ.จันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรทราบและตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่แต่ละฝ่ายในการนำแผนปฎิบัติการฯที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ลงสู่การปฎิบัติจริง สามารถวางแผนงานและประเมินสมรรถนะของตนรวมทั้งประสิทธิภาพในการดำเนินการขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายของคณะฯ ได้มีการสื่อสารองค์กรโดยผู้นำองค์กร ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงานและบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การบริหารคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex)” ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนสังกัดภาควิชา และศูนย์เครื่องมือฯเข้าร่วมด้วย มีการระดมสมองและนำเสนอของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีแยกตามกลุ่มงาน ร่วมเขียนโครงการ การกำหนดปฎิทินปฎิบัติงานแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกันในการวางแผนการดำเนินการรายปีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะฯ และสร้างความอบอุ่นในครอบครัวที่ร่วมเดินทางมาทัศนศึกษาด้วย

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย