เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ Science Colloquium II: Freak-Out (standing) (Futuristic Research in Enigmatic + Aesthetics Knowledge) ซึ่งเป็นรวมตัวของคนหลากหลายที่แตกต่าง จากทั้งภายในและภายนอก มจธ. อายุตั้งแต่ 15 ถึง กว่า 60 ปี มีฐานความรู้แตกต่างเป็น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกร ศิลปิน สถาปนิก นักเศรษฐศาสตร์ นักการศึกษา และนักสร้างละคร มีทั้งที่เป็นนักเรียนนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ มีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อสร้างงานวิจัยสร้างผลงานที่สร้างผลกระทบต่อการเรียนรู้จนถึงใช้ประโยชน์ได้ และเป็นสิ่งที่เป็นอนาคต ณ ห้อง Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรมฯ คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความเป็นมาและเป้าหมายของแลปเปิดที่เน้นความคิดอ่านฝันจินตนาการ ปฏิเสธระเบียบกรอบคิดเดิมๆ ไม่ต้องใช้จริตแบบเดียวกันเป็นตัวตั้งทำงาน มีความเป็น Futuristic ตั้งแต่งานด้าน Biodigital, Digital-bio, Bio & Social Aesthetics, Space, Biodesign, AI at everywhere เป็นต้น ทั้งนี้มีอาจารย์ และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยจำนวนกว่า 40 คน
 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย