เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัย Institut Teknologi Sepuluh Nopember ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุม SC2201 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล เป็นประธาน และคณะผู้บริหารภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมหารือด้วย ในการประชุมได้เจรจาหารือเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ ซึ่งทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาล สาริกะวณิช ดร.ดาวุด ทองทา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ได้นำคณาจารย์และนักศึกษา Institut Teknologi Sepuluh Nopember เข้าเยี่ยมชมพื้นที่การเรียนรู้ Science Learning Space อีกด้วย
 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย