เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดการประชุมหารือเรื่องแนวทางการดำเนินงาน EdPEx Grow Project ร่วมกับผู้บริหารคณะวิทย์ฯ และเจ้าหน้าที่ทีม EdPEx โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ. วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ อาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพ โดยปัจจุบันเป็นผู้ประเมินคุณภาพของ สกอ. (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ระดับสถาบัน ระดับหลักสูตร และ EdPEx ซึ่งครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ ได้เชิญมาเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ในการให้ความรู้และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ โดยจะมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ EdPEx Grow Project อีกครั้งในวันที่ 11 มกราคม 2561