เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 บุคลากรสายสนับสนุนพร้อมด้วยกรรมการประเมินสายสนับสนุน หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์เครื่องมือฯ และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 71 คน ได้เข้าร่วมประชุมสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำสมรรถนะหลัก (Core Competency) ณ ห้องประชุม SI 213 -214 อาคารศูนย์เครื่องมือฯ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธารทิพย์ ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล โดยแบ่งการประชุมเป็น 2 รอบ ได้แก่ ช่วงเช้า และช่วงบ่าย ซึ่งในการประชุมทั้ง 2 รอบ บุคลากรได้รับฟังการบรรยายหลักการและแนวปฏิบัติในการจัดทำแบบประเมิน Core Competency เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการประเมินสมรรถนะหลักให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย