เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการการจัดการความรู้ “อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน โดย ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณรัตนาภรณ์ แวเจะ เลขานุการโครงการปรับปรุงและเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน (Productivity Improvement) คุณสุวรรณี วงค์จันทร์ คุณอลิสา สุทธวาวัน และคุณทิพย์วัลย์ จุลยุเสน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สำหรับการจัดโครงการฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามโครงการปรับปรุงและเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน (Productivity Improvement : PI) อีกทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สอดคล้องกับ EdPEx และมุ่งเน้นคุณภาพตามหลัก TQM (Total quality management) ทั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 65 คน

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย