วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก คุณวิสาข์ ถนอมทรัพย์ นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแชร์ประสบการณ์และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในวาระแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ การบริหารงบประมาณแบบ PBBS คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงวิธีการติดตามความก้าวหน้า รายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยมีการนำเทคโนโลยี Google Sheet เข้ามาใช้เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว โดยทั้งนี้ในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่คณะวิทย์ฯ ได้ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานที่ผู้เข้าร่วมรับฟัง สามารถนำไปพัฒนาตนเองในการทำงานต่อไป