เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมงานเสวนาและเชิดชูเกียรติผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์รวมทั้งอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลและดำรงตำแหน่งวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2560 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ พร้อมทั้งงานเลี้ยงแสดงความยินดี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างเสริมกำลังใจให้กับอาจารย์ผู้ที่ได้ตำแหน่งศาสตราจารย์ (ศาตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม) และตำแหน่งวิชาการอื่น รวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ

โดยแบ่งประเภทรางวัลเป็น

1. รางวัลบุคลากรผู้ได้รับการยกย่องและสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิทยาศาสตร์

2. รางวัลบุคลากรที่มีผลงานวิชาการ-วิจัยดีเด่น

3. รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น

4. รางวัลเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนดีเด่น

5. รางวับประเภทหน่วยงาน

ซึ่งมีจำนวนอาจารย์และบุคลากรได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 50 ราย ทั้งนี้ โดย ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ และยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล และเป็นผู้มอบของที่ระลึก รวมทั้งมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมงานกว่า 90 คน

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย