เมื่อวันที่ 3 – 4 มกราคม 2561 คณะทำงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเป็น KM Facilitator โดย ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงานสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีทั้งสิ้น 8 ครั้ง มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มีทักษะ Facilitator เพื่อให้เกิดการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำมาประยุกต์ในการจัดจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะ ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมกระบวนกร มจธ. นำทีมโดย ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ ผศ.ดร.อนุศิษฎ์ อันมานะตระกูล ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช และ รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และพัฒนาทักษะ KM Facilitator มีผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารรองคณบดี ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา รศ.กรวลัย พันธุ์แพ รักษาการหัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้กว่า 22 คน

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย