เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2561 นักศึกษาและอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการสอนฟิสิกส์เพื่อพัฒนานักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนถิ่นบ้านเกิดตามแนวทางสะเต็มศึกษา และพัฒนาทักษะสะเต็มสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวัดพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ดร.แสงกฤช กลั่นบุศย์ เป็นประธานโครงการฯ และ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ภายในโครงการเป็นการออกแบบและประดิษฐ์รถหุ่นยนต์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แข่งขันด้านความเร็ว และแข่งขันด้านการบรรทุกน้ำหนัก โดยให้นักเรียนออกแบบและวางแผนการทำงานที่มุ่งเน้นแนวความคิดสร้างสรรค์ ตอบโจทย์และแก้ปัญหาด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ ซึ่งทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน และครู จำนวน 17 คน จาก 5 โรงเรียนในละแวกใกล้เคียงที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฯจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและบรรยากาศให้แก่ผู้เรียนในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย