เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป และเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานในพิธี อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์.ดร.วนิดา พวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี รองศาสตราจารย์.ดร.เดช พุทธเจริญทอง อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และท่านผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรภายในคณะฯ จำนวนทั้งสิ้น 130 คนโดยหลังจากเสร็จกิจกรรมในช่วงเช้าได้มีการร่วมรับประทานอาหารกลางวันและกิจกรรมจับฉลากมอบขวัญปีใหม่จากทุกภาควิชา และของขวัญพิเศษจากคณบดีและคณะผู้บริหาร ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีงามให้แก่บุคคลากรภายในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย