เมื่อวันที่ 19 กุมภาพัน์ 2561 ที่ห้อง Science Connect กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ Foundation Factory Management บรรยายโดยคุณธีระยุทธ ชุลีเลิศวิทยาภรณ์ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Basic Knowledge for 5S-PDCA- KAIZEN โดยเป็นการบริหารจัดการรูปแบบต่างๆ 5S ประกอบด้วย สะสาง (SEIRI) สะดวก (SEITON) สะอาด (SEISO) สร้างมาตรฐาน 3ส (SEIKETSU) และสร้างนิสัย การรักษาและปฏิบัติ (SHITSUKE) การปฏิบัติครบ 5S จะทำให้เพิ่มประสิทธิผลปริมาณงาน เพิ่มคุณภาพ ลดค่าใช้จ่าย ส่งมอบได้รวดเร็ว มีความปลอดภัย ลดความเสี่ยง และช่วยให้สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น ส่วน PDCA วิธีการทำงานตามวงจร P กำหนดแผน D ทำตามแผนที่กำหนด C ตรวจสอบผลกับแผน A หากไม่บรรลุแผนให้หาสาเหตุและวางแผนแก้ไขใหม่ และสุดท้าย KAIZEN คือการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง โดยทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อลดความสูญเปล่าให้น้อยลง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการ

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย