ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้แก่โรงเรียนทวีธาภิเศd จำนวน 68 คน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยแบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ช่วงเช้า ร่วมกิจกรรมการทดลองการหาค่าความหนาแน่น ช่วงบ่ายจัดกิจกรรม รถพัดลม และวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 69 คน ร่วมกิจกรรมปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เรื่อง Simple Hamonic/Simple Pendulum และกิจกรรมปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการบริการวิชาการที่คณะวิทยาศาสตร์นำองค์ความรู้ที่มีมาประยุคเพื่อบริการสังคม