เมื่อวันที่ 26 กุมภาพัน์ 2561 ที่ห้อง Science Connect กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ Design Thinking บรรยายโดยอาจารย์คริษฐ์ ไข่มุก ซึ่งนักศึกษาที่เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดที่ใช้การทำความเข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง โดยให้ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และนำเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากหลายๆ คนมาสร้างไอเดีย แนวทางการแก้ไข และนำเอาแนวทางต่างๆ นั้นมาทดสอบและพัฒนาเพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งนักศึกษาได้เห็นนวัตกรรมจากทั่วโลกและนำมาเป็นแนวทางออกแบบโครงงานให้สอดคล้องกับแนวคิดที่จะได้รับโจทย์ในครั้งต่อไป

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย