คณะทำงานความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน และคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดโครงการอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในวันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง SI 213-214 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 29 คน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และดำเนินกิจกรรมตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน การระบุปัญหาและสาเหตุที่เกิดในการจัดการเรียนการสอนที่กิจกรรมการตั้งคำถามจากสาเหตุและปัญหาที่เกิดในการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการวิจัย โดยการใช้เครื่องมือ รวมถึง การวิเคราะห์ ข้อมูล ที่ได้จากการวิจัย อภิปรายร่วมกันจากตัวอย่างงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน และผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้ต่อไป

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย