เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 คณะทำงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกบอรมทักษะการเป็น KM Facilitator โดยได้รับเกียรติจากทีมกระบวนกรของ มจธ. ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ นางสาวพิมพ์พิชชา ไพจิตรวโรดม และนายปฏิญญา นัดกลิ่น ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ทักษะ KM Facilitator สำหรับครั้งนี้เป็นกิจกรรมสนทนาแบบ Dialogue “แก่นแห่งการสนทนา” ซึ่ง Dialogue เป็นการรับฟังวิธีคิด วิธีการให้คุณค่า ความหมายของคนอื่นต่อสิ่งที่พูด เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ละทิ้งสิ่งที่แต่ละคนยึดถือ เพื่อผ่าข้ามพรมแดนแห่งตัวตนไปพร้อมๆ กัน เพื่อเรียนรู้ทักษะการสนทนาโดยนำ Golden Circle หรือวงแหวนสามชั้นที่มีชั้นนอกสุดคือ What ชั้นกลางคือ How และแกนกลางคือ Why เป็นการเรียนรู้ด้านทักษะการฟัง การสร้างสัมพันธภาพ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การจัดโครงการ/กิจกรรมภายใน หรือการวางแผนพัฒนางานของคระวิทยาศาสตร์ต่อไป สำหรับครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 15 คน