เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 คณะทำงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการทำงานง่ายๆ สไตล์คณะวิทย์” ณ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยได้รับเกียรติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานพิธีเปิดงานในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าภาควิชาเคมี คณิตศาสตร์ และภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมเยี่ยมชมผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ ซึ่งมีผลงานที่จัดแสดงทั้งสิ้น 15  ผลงาน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนภายในคณะ รวมถึงการบูรณาการงานประจำร่วมกัน และสามารถสร้างพัฒนาคู่มือปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ จากการเสนอผลงานในครั้งนี้มีรางวัล KM  Popular Vote จำนวน 3 รางวัล ดังนี้

อันดับที่ 1    ผลงาน  “เทคโนโลยีกับการทำงานประจำ” 

                คุณสุนทรี  สุขเกษม  ภาควิชาจุลชีววิทยา

อันดับที่ 2    ผลงาน  “ระบบการเบิกจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์” 

                คุณยิ่งลักษณ์  อุตส่าห์พานิช  ภาควิชาคณิตศาสตร์

อันดับที่ 3    ผลงาน “ทำอย่างไรให้การจัดการประชุมง่ายแค่ปลายนิ้ว” 

                คุณสุภาวดี  ฦๅชา  ภาควิชาฟิสิกส์