เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Professor Praveen Agarwan จาก Anand International College of Engineering, INDIA ประเทศอินเดีย ณ ห้องประชุม SCL209 คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมเป็นประธาน โดยมี ดร.วิบูลศักดิ์  วัฒายุ, ศ.ดร.ภูมิ คำเอม, ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร พร้อมทั้ง Prof.Dr. Yeol Je Cho และ Prof. Dr.I Ming Tang นักวิจัยศักยภาพสูงกลุ่มวิจัยคลาสสิก มาร่วมในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เรื่อง “Fixed Point Theory Approach to Differential Equations ซึ่งจัดโดย KMUTT Fixed Point Theory and Applications Research Group อีกด้วย