ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเคมี และภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้แก่โรงเรียนเสาไห้ (วิมลวิทยานุกูล) จังหวัดสระบุรี จำนวน 48 คน เมื่อที่ 10-11 มีนาคม 2561 โดยมีการจัดกิจกรรมปฏิบัติการจุลชีววิทยา เรื่อง การสกัด DNA จากหัวหอม กิจกรรมปฏิบัติการทางเคมี เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ กิจกรรมปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เรื่อง โมดูลัสของยัง และการหาค่าความจุความร้อน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการบริการวิชาการ ที่คณะวิทยาศาสตร์นำองค์ความรู้ที่มีมาประยุกต์เพื่อบริการสังคม

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย