วันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ห้อง Science Connect กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมต่อเนื่อง The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ Presentation Skill ครั้งที่ 1 บรรยายโดย อาจารย์เกสรา วลัญช์เดช ที่ปรึกษาด้านฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งนักศึกษาที่เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะการนำเสนองานเริ่มตั้งแต่ความเข้าใจพื้นฐานด้านการนำเสนอ 3 ขั้นตอน คือ Pre-Presentation สิ่งที่จะต้องก่อนนำเสนองาน Presentation การดำเนินการนำเสนอ และ Post Presentation การตอบคำถามและการตัดสินใจก่อนที่จะมีการให้นักศึกษาจับกลุ่มย่อยเพื่อฝึกการนำเสนอจริง

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย